Gnisten – Lilla Billingen vid Nya Varvet – Göteborg

Vid Lilla Billingen anläggs under 1600-talet ett batteri och en skans för att skydda hamnen från fientliga angrepp. På motsatta sidan älven anläggs 1689 även ett batteri på Rya Nabbe. I samband med byggandet av den nya örlogshamnen Nya Varvet år 1700, anläggs ett kanonbatteri vid vattenbrynet på Lilla Billingen, och en mindre skans på toppen av berget.

Det lär finnas rester av underjordiska skyddsutrymmen, men som sannolikts fyllts igen.

Men det är inte det jag vill uppehålla mig vid. Som boende i Hagen passerar jag åtskilliga gånger Gnistängstunneln. Har funderat på dess namn och finner att namnet kommer från en äng som en gång låg på berget ovanför tunneln. ”Gnist” kommer från Gnistsändare – en typ av radiosändare. I Marinförvaltningen uppför under 1911 ”Nya Varfvets trådlösa telegrafstation” – eller ”Göteborgs Gnisttelegrafstation”. År 1916 kommer stationen att helt enkelt kallas Göteborgs radio – en station för radiokommunikation med fartyg till sjöss. Den här stationen är i bruk till 1948, då den flyttades till Halland…

Marinledningen beslutar dock 1939 att snabbt bygga en egen radiostation på västkusten. Placeringen blir Lilla Billingen, inom flottbasen Nya Varvets område i Göteborg.

Det blev två master om 48 meter höga – en på Lilla och en på Stora Billingen och en stationsbyggnad i trä. Jag ska inte gå in på teknikaliteter jag inte behärskar, men jag har uppfattat att det fanns radiotekniska problem, dels behov av bergrum. Då ett antal verksamheter konkurrerade om utrymmet och störde varandra letade marinledningen snart efter en bättre stationsplats.

Skären vid Näset i sydvästra Göteborg blir ett bättre alternativ. Under 1980-talet flyttades anläggningen till Käringberget i Göteborg, för att läggas ned år 2000 då ny teknik introduceras.

100-årsminnet av Marconis sensationella uppfinning av radion uppmärksammades över hela världen under år 1995. Den svenska marinen kunde år 2000 notera att radion för deras del varit i marinens tjänst i exakt 100 år. De första trevande försöken inleddes nämligen just hösten 1900 inom svenska flottan.

Fram till 1903 var svenska marinen enda svenska officiella myndighet som bedrev verksamhet med radiomateriel.

1962 eldas den gamla radiostationen på Gnistängen upp av Göteborgs brandkår.

Den 31 december stänger Göteborg radio.

Den 1 juli 2000 avbemannas stationen efter 61 år räknat från etableringen på Lilla Billingen 1939.

Den ursprungliga stationsbyggnaden för Älvsborg radio på Lilla Billingen, Nya Varvet i Göteborg finns kvar, men av antennanläggningen återstår bara fundament.